Rotterdam, 26 mei 2020

Geachte ouders en/of verzorgers, beste leerlingen,

Op dinsdag 2 juni 2020 gaan alle locaties van Thorbecke Voortgezet Onderwijs gefaseerd open. De afgelopen weken hebben we veel contact gehad met uw kind via de online lessen, maar we zijn blij dat we vanaf volgende week uw kind weer mogen verwelkomen bij ons op school.

Middels deze brief informeren we u en uw kind over de gemaakte afspraken die gelden voor alle locaties van TVO. De veiligheid en gezondheid van uw kind en ons personeel staan hierin voorop.

Uitgangspunten heropening

Vanuit de overheid is een protocol voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Dit protocol is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM, de VO raad en het kabinet. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is.

Alle locaties hebben een nieuw rooster gemaakt waarin rekening is gehouden met deze 1,5-meterregel. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van onze leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig zullen zijn. Alle leerlingen gaan dus gespreid naar school.

De lesgroep wordt door ons (afhankelijk van de groepsgrootte) in tweeën of drieën gesplitst. Naast fysieke lessen blijven we op enkele van onze locaties ook digitale lessen geven.

Onze scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs dat zij gaan aanbieden, waarbij door de VO-raad geadviseerd is om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. De school waarop uw kind onderwijs volgt, zal u verder informeren over het onderwijsaanbod tot aan de zomervakantie. De school zal u na half juni ook informeren over de bevordering aan het einde van het schooljaar.

Ongeveer 40% van onze leerlingen woont buiten de regio en maakt gebruik van het OV om op school te komen. Indien mogelijk willen we u vragen om uw kind zoveel mogelijk met de fiets naar school te laten komen, of met eigen vervoer te brengen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van het kabinet om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te ontlasten. Voor onze scholen is het helaas niet mogelijk om individueel vervoer voor onze leerlingen te regelen.

Vanaf 1 juni is een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Voor leerlingen geldt dat de ouders en/of verzorgers verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van een mondkapje en voor het gebruik ervan in het OV.

Basisvoorschriften

 • Al onze scholen hebben maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat we voor iedereen op een veilige manier onderwijs kunnen geven. We willen u vragen om onderstaande voorschriften met uw kind te bespreken.
 • In de school dient altijd een afstand van 1,5 meter te worden gehanteerd.
 • In de klaslokalen mogen niet meer leerlingen en personeel dan toegestaan binnen de 1,5 meter-regel.
 • De leerlingen volgen altijd de aanwijzingen van personeel op.
 • Er is in alle verkeersruimtes (hallen, gangen, trappen) van de gebouwen een tweebaans- of markeringssysteem. Er mag alleen binnen de banen in de aangegeven richting worden gelopen.
 • Op de schoolpleinen wordt gewerkt met een markeringssysteem.
 • Iedereen die deelneemt aan een les moeten de handen desinfecteren. Dit gebeurt middels het apparaat / voorzieningen in de klas dat hiervoor is aangebracht.
 • In de klaslokalen en overige werkruimten is reiniging aanwezig zodat ons personeel na wisseling van een groep de ruimte kan reinigen.
 • De gebouwen worden eenmaal per dag professioneel gereinigd met specifieke aandacht voor deurklinken, toiletgroepen etc.
 • Er mag op enig tijdstip maximaal 1 persoon aanwezig zijn in een toiletblok.
 • Er wordt door leerlingen geen gebruik gemaakt van hun kluisje.
 • Leerlingen kunnen eigen eten en drinken meenemen naar school. Er zijn geen cateringfaciliteiten beschikbaar op de locaties.
 • Leerlingen nemen eigen papieren zakdoeken mee naar school.
 • Op alle locaties wordt een fysieke plastic verplaatsbare afscheiding geplaatst bij het bureau van de docent, zodat er toch de mogelijkheid is om individuele instructies te geven.
 • Tafels waar niet aan gezeten mag worden, zijn gemarkeerd of verwijderd.
 • De luchtcirculatie is per locatie verschillend. Geadviseerd wordt om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten voor, tijdens en na gebruik van de ruimte.

Wanneer blijft uw kind thuis?

Als uw kind klachten heeft zoals hoesten, niezen, verkoudheid of verhoging/koorts (meer dan 38 graden) moet uw kind thuis blijven. De ziekmelding dient door u, uitsluitend per email te worden gedaan. In de email dient te worden vermeld of uw kind de volgende klachten wel of niet heeft:

 • Hoesten
 • Niezen
 • Verkoudheid
 • Verhoging of koorts (meer dan 38 graden)

Uiteraard worden deze meldingen volledig vertrouwelijk behandeld. De locatiedirecteur bepaalt of er (in het kader van het protocol infectieziekten GGD) actie dient te worden ondernomen naar aanleiding van de ziekmelding. Zodra uw kind 48 uur aaneengesloten klachtenvrij is gebleven, mag deze de schoollocatie weer bezoeken.

Wanneer er binnen het gezin/huishouden van de betreffende medewerker, leerling of student een lid van het gezin/huishouden koorts heeft (meer dan 38 graden) of wanneer er een duidelijk vermoeden is van COVID 19, dan dient het hele gezin, dus ook de gezinsleden zonder klachten, thuis te blijven.

Ziek worden gedurende de dag

Indien uw kind in de loop van de dag een of meerdere van de bovenstaande klachten ontwikkelt of wanneer de docent of een ander vermoedt dat uw kind verhoging/koorts heeft, kan uw kind zichzelf de temperatuur op meten, onder toezicht van een door de directie aangewezen medewerker. Wanneer de temperatuur hoger is dan 38 graden dient uw kind onmiddellijk naar huis te gaan en zich ziek te melden. De ziekmelding dient uitsluitend per email te worden gedaan.

Mondkapje in de school?

Met de huidige regels in Nederland is het volgens het RIVM niet nodig om mondkapjes te dragen. Een uitzondering vormt het openbaar vervoer. Gebruik van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni verplicht als je reist met het openbaar vervoer, omdat je hier niet voldoende afstand van elkaar kunt houden.

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen via druppeltjes uit de neus en keel. Door hoesten en niezen worden de druppeltjes verspreid. Iemand anders kan ze inademen en daardoor besmet raken. De druppeltjes kunnen ook via handen worden overgedragen. Bijvoorbeeld als iemand met de handen aan de neus of het gezicht zit en vervolgens een ander een hand geeft.

Ook is het belangrijk om je te houden aan de hygiënemaatregelen:

 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen.

Als iedereen zich daaraan houdt, is het niet nodig om een mondkapje te dragen. Het kabinet volgt hierin de adviezen van de WHO en ECDC.

Tijdens de les dragen docenten geen mondkapje, in het lokaal zijn plexiglas schermen neergezet en wordt 1,5 meter afstand gehouden. Ook in de school adviseren wij leerlingen om geen gebruik te maken van een mondkapje, maar zich aan de 1,5 meter-regel te houden.

Afsluitend

We proberen zo goed als mogelijk uitvoering te geven aan de opdracht die het kabinet aan de scholen voor voortgezet onderwijs heeft gegeven. Zoals aangegeven staat de veiligheid en gezondheid van uw kind en ons personeel hierin voorop. We zullen met regelmaat de gang van zaken in onze scholen bespreken en ons beleid daar aanpassen waar nodig.

We realiseren ons dat deze brief vragen kan oproepen, indien dit het geval is, neem dan contact op met de locatie waarop uw kind onderwijs volgt.

We hopen uw kind volgende week in goede gezondheid weer op school te mogen ontmoeten zodat we het schooljaar 2019-2020 op een positieve manier met elkaar kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Berkhout, rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Petra v.d. Berg, locatiedirecteur Thorbecke Nieuwerkerk ad IJssel
André Eikenboom, locatiedirecteur Thorbecke Merkelbachstraat
Roel Schrauwen, locatiedirecteur Thorbecke Prins Alexanderlaan
Frank Vijg, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan

 

P.S. deze informatie heeft u ook per mail ontvangen