Rotterdam, 10 april 2020

Geachte ouders, verzorgers en examenkandidaten,

Na de aankondiging van het kabinet om het Centraal Examen (CE) 2020 te laten vervallen, hebben we als scholengroep samen met onze examendocenten en examensecretarissen goed nagedacht over de consequenties van het afschaffen van het CE voor onze examenkandidaten.

Dit jaar kunnen leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Van het kabinet hebben de VO scholen langer de tijd gekregen om het schoolexamen goed en veilig af te sluiten. In deze brief informeren we u over de afspraken die voor alle VO scholen van Stichting BOOR gelden.

Aanpassingen PTA

Op onze locaties is gekeken welke aanpassingen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) nodig zijn om daar waar mogelijk het schoolexamen op afstand af te kunnen nemen. Bij sommige vakken bleek dat goed mogelijk, bij andere vakken niet. Deze schoolexamens worden op school afgenomen waarbij de veiligheidsvoorschriften van het RIVM in acht worden genomen. U wordt door de locatie waar uw kind op zit, geïnformeerd over de wijze waarop de schoolexamens worden afgenomen.

Daarnaast is gekeken of er in het PTA extra herkansingsmogelijkheden moesten worden aangeboden. Eventuele aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd en conform landelijke afspraken gemeld aan de MR en bij de Inspectie van het Onderwijs. U wordt door de locatie waar uw kind op zit, geïnformeerd over deze aanpassingen.

Aanpassingen examenregelement VO Stichting BOOR

Daarnaast is er door Stichting BOOR in overleg met de GMR van alle VO scholen gekeken of het huidige VO examenregelement naar aanleiding van de Coronacrisis gewijzigd moest worden of dat dit voldoende mogelijkheden biedt voor onze leerlingen om een reële kans van slagen te kunnen hebben. Dat blijkt zo te zijn. Het aangepaste en vastgestelde document sturen we mee met deze brief.

Bekendmaking zak- en slaagregeling

Op 8 april is de landelijke zak- en slaagregeling bekend gemaakt. Deze wijkt op een aantal punten af om het wegvallen van het CSE tegemoet te komen

  • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen;
  • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt;
  • Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen);
  • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

 

De documenten die zijn vrijgegeven door het ministerie van OCW sturen we mee met deze brief. De locatie waarop uw kind zit, kan eventuele vragen naar aanleiding van deze regeling beantwoorden.

Nationale bekendmaking examenuitslag

Op uiterlijk 4 juni 2020 zijn alle SE cijfers (inclusief inhaal schoolexamens en herkansingen) door ons ingeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs en hoort u en uw kind de uitslag. We hopen uiteraard dat uw kind geslaagd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt uw kind de mogelijkheid om maximaal 2 (mavo, havo, vwo) tot 3  (vmbo-bb en – kb) resultaatverbeteringstoetsen te doen.

Over de manier waarop we onze eigen diploma-uitreiking gaan organiseren, informeren wij u later.

Tot slot

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. We kunnen ons voorstellen dat u of uw kind nog vragen heeft. Stel deze gerust aan de locatiedirecteur. We wensen u en uw kind de komende periode veel succes toe met het maken van de schoolexamens en hopen samen met u op 4 juni 2020 een feestje te kunnen vieren.

 

Met vriendelijke groet,

Mirjam Berkhout, rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Petra v.d. Berg, locatiedirecteur Thorbecke Nieuwerkerk ad IJssel
André Eikenboom, locatiedirecteur Thorbecke Merkelbachstraat
Roel Schrauwen, locatiedirecteur Thorbecke Prins Alexanderlaan
Frank Vijg, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan

 

P.S. u heeft deze informatie ook per mail ontvangen

 

 

Vastgesteld kaderdocument herkansingen schoolexamens Stichting BOOR 2019-2020 versie ouders en leerlingen.pdf

exameneisen vmbo_basis_kader_print_200408_V03_BB.pdf

exameneisen vmbo_gemengd_theoretisch_print_200408_V03_BB.pdf

exameneisen havo_print_200408_V03_BB.pdf

exameneisen vwo_print_200408_V06_BB.pdf