Thorbecke Voortgezet Onderwijs

 

De Ouderraad

De schakel tussen ouders, leerlingen en schoolleiding.

 

Thorbecke VO heeft net als veel scholen voor voortgezet onderwijs, een ouderraad (OR). Deze adviseert de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Thorbecke VO ziet de OR als een belangrijke schakel in het tot stand komen en evalueren van het schoolbeleid op veel terreinen. De ouderraad behartigt de belangen van ouder(s) / verzorger(s en indirect dus ook de belangen van leerlingen. De OR fungeert als klankbord voor de directie en is alert op bijzondere zaken binnen de school en in het onderwijs in het algemeen.

Hoe werkt de ouderraad?

De OR heeft drie hoofdtaken:

  • Het onderhouden van contacten tussen de schoolleiding en de ouders.

Een keer in de zes weken komt de OR en schoolleiding bij elkaar om te overleggen. In onze vergadering vertelt de schoolleiding wat er speelt op school. Soms vraagt de schoolleiding een advies of mening van de OR. Iedere vergadering worden  ‘geluiden van ouders’  besproken. Als u ergens mee zit kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor of afdelingsleiding van de school. Komt u er samen niet uit of signaleert u andere dingen, wensen en ideeën kunt u contact opnemen met de ouderraad via  ouderraadvmbovoorsportendans@tvo-rotterdam.nl.

Via de site en de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van zaken die besproken worden.

  • Het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen. Deze ouderbijdragen worden voor diverse doelen gebruikt. Examenkandidaten krijgen bijvoorbeeld een kleinigheidje wanneer zij starten met de examens. Aan het eind van het jaar kan er door de OR bijgedragen worden aan het mentoruitje. Daarnaast kan dit geld gebruikt worden om iets voor de leerlingen aan te schaffen wat niet door de school bekostigd kan worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan aankleding van de aula of de schoolpleinen. Ieder jaar bekijkt de OR opnieuw welke doelen zij extra ondersteunen.
  • De OR ondersteunt bij diverse activiteiten zoals het open huis en de diploma-uitreiking. 

We werken samen aan een goede school!

Momenteel bestaat de OR uit de volgende leden:

            Anja Buter ( voorzitter)
            Joke van Westenbrugge ( secretaris)
            Natascha George (penningmeester)
            Astrid Linscheer
            Claudy Inge
            Raquel Lopes
            Harry Houweling
            Susan Kemp

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?