De medezeggenschapsraad (MR)

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding, maar het personeel, de ouders en de leerlingen kunnen hierop invloed uitoefenen via de medezeggenschapsraad, de MR. Dit kan omdat de MR over een aantal zaken advies- en instemmingsrecht heeft. In de MR hebben - bij voltalligheid - acht personeelsleden zitting, vier ouders en vier leerlingen. Afgesproken is dat de grootste locatie (Thorbecke Prinsenlaan) is vertegenwoordigd met vier personeelsleden en de andere locaties elk twee personeelsleden afvaardigen. Een soortgelijke verdeling wordt ook bij ouders en leerlingen nagestreefd.

Uitwisselen

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zaken de goedkeuring van de MR nodig hebben, terwijl sommige zaken alleen betrekking hebben op het werken op school. In dit laatste geval stemt alleen de personeelsgeleding van de MR. De belangrijkste functie van de MR is echter veel ruimer dan die van controleorgaan van de schoolleiding. Als het goed is, draagt de MR bij tot de verbetering van het onderwijs voor het beleid daartoe is geformuleerd. Door het uitwisselen van informatie en het leveren van een bijdrage aan de gedachtenuitwisseling kan de invloed van de MR groter zijn dan bij het uitsluitend uitoefenen van zijn wettelijk vastgelegde rechten. Het is hierbij van het grootste belang te benadrukken dat het schoolbelang steeds voorop moet staan, zodat de MR niet uitsluitend een spreekbuis van zijn achterban is.

Van de MR-vergadering verschijnt steeds een verslag dat om de privacy te beschermen, ontdaan is van personele kwesties. Tot slot is de MR van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR (GMR) van het openbaar onderwijs in Rotterdam (BOOR).