Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Boeken en ouderbijdragen 2017‐2018

  1. Profielbijdrage

Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop bieden we in de onderbouw ook speciale talentprogramma’s (profielen) aan voor uw kind, vooral op het gebied van sport en dans. Daarmee worden leerlingen nog meer uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Deze inspanningen brengen echter ook extra kosten met zich mee (zoals kleding, extra huur sportaccommodatie, clinics, inrichting danszaal e.d.), die de school niet helemaal zelf kan dragen. Als uw kind deelneemt aan deze extra activiteiten vragen we een (niet-vrijwillige) bijdrage van €180,-- in de kosten. We proberen dat bedrag elk jaar zo laag mogelijk te houden omdat we geen onnodige drempels willen opwerpen voor deelname aan de profielen.

Bij keuze tot deelname aan een van de sport- of cultuurprofielen verplicht u zich tot betaling van de profielbijdrage gedurende de gehele onderbouwperiode. Een leerling kan in de onderbouw NIET meer van profiel veranderen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten tot profielwijziging.

  1. Topsport

Als uw kind is ingedeeld bij de topsportleerlingen, dan geldt een aparte bijdrage. Deze is verplicht.

  1. DAMU

Als uw kind is ingedeeld bij de DAMU leerlingen vragen we u een bijdrage van €180,-- in de kosten. Deze bijdrage is verplicht en staat los van de bijdrage die dansacademie Lucia Marthas vraagt.

d. Kampen, reizen en excursies

In de loop van het jaar worden er op de verschillende locaties in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd zoals kampen, buitenlandse reizen, excursies en ander extra activiteiten. Hieronder een indicatie van de kosten van kampen, reizen en excursies. Werkelijke bedragen kunnen iets afwijken.

Bijdrage kampen, buitenlandsreizen en excursies (indicatie van de kosten)

Prinsenlaan Merkelbachstraat

VMBO voor
sport & dans

Nieuwerkerk

PL en MB brugklaskamp
voor 1e jaar omega- en dansleerlingen

NK: brugklaskamp

TS: brugklaskamp


€ 180,00

 

 

 

 


 

€ 180,00


€ 150,00


PL Zeelandkamp voor
1e jaar sport leerlingen

€ 171,00

 

 

TS SD&V Wintersportreis
4e jaars leerlingen

 

€ 404,00

 

TS SD&V survivalkamp 3e jaars leerlingen

 

€ 395,00

 

TS Barcelona reis 3e jaars leerlingen

 

€ 360,00

 

TS Walibi excursie 4e jaars leerlingen

 

€ 40,00

 

TS Bobbejaanland 2e jaars leerlingen

 

€ 35,00

 

PL Holland-reis (dagje uit)
4e jaars H/V en 5e jaars VWO

€ 42,50

 

 

PL Buitenlandse reis 4 Havo/5 Vwo

€ 450,00

 

 

PL Walibi 2e jaar H/V leerlingen

€ 45,00

 

 

NK Londen reis NK 4e jaars leerlingen

 

 

€ 315,00

NK Disneyland Parijs

 

 

€ 60,00

NK Wintersport 2e jaars leerlingen

 

 

€ 460,00

NK Maastricht/Ardennenreisje
3e jaars leerlingen

 

 

€ 140,00

MB Disneyland Parijs
2e jaars leerlingen

€ 65,00

 

 

 

  1. Vrijwillige ouderbijdrage

Deze bijdrage is bestemd voor het gebruik van kluisjes, borg voor de kluissleutel, kopieertegoed, introductieactiviteiten, de jaarlijkse diplomering, diverse andere vieringen en voor een aantal extra faciliteiten (ICT, ouderavonden, ouderportal, diploma-uitreiking op een bijzondere locatie, etc.). De borg voor de kluissleutel is eenmalig: deze wordt bij het verlaten van de school teruggestort op uw rekening.

De locaties van Thorbecke VO hebben actieve ouderraden die de school met raad en daad terzijde staan. Ze organiseren diverse activiteiten voor ouders en leerlingen. Om deze activiteiten mogelijk te maken, vragen de ouderraden een bijdrage van € 15,-- per jaar van de ouders. Enkele voorbeelden van activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund: extra bijdragen aan de kosten van buitenlandse reizen, brugklaskampen, bijdrage in de kosten van het kerstgala en de introductiedag voor alle leerlingen. Dit kan van locatie tot locatie verschillen. De ouderraad van elke locatie beslist hoe deze gelden kunnen worden ingezet.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor alle locaties van Thorbecke VO €85,-- en is als volgt opgebouwd:

a) Bijdrage voor gebruik kluis € 30,-
Kopieertegoed € 7,-
Ouderraad € 15,-
Overige faciliteiten € 33-
Totaal € 85,-

Dit bedrag wordt alleen voor de nieuwe leerlingen eenmalig opgehoogd met €12 borg voor de kluissleutel.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij hopen uiteraard dat u ziet dat we deze hard nodig hebben en dat u bereid bent ons te steunen. We kunnen eigenlijk niet zonder deze bijdrage.

Mocht u met onderdelen van de ouderbijdrage niet akkoord kunnen gaan, geeft u dat dan aan via de link in de brief die u van ons op 28 september hebt ontvangen. Als wij binnen twee weken na verzending van deze brief niets van u hebben doorgekregen, dan rekenen wij erop dat uw bijdrage bij ons binnen komt. U verplicht zich dan om het bedrag binnen 1 maand over te maken op de rekening van de school. Wanneer een bijdrage waartoe u zich heeft verplicht onverhoopt niet kan worden geïnd, kan de school de vordering in handen geven van een incassobureau.

Kwijtschelding.
Uw privésituatie kan dusdanig zijn, dat u de bijdragen niet kunt betalen. In dat geval kan de school in aantoonbaar urgente gevallen tot kwijtschelding van de bijdragen besluiten. U kunt daartoe schriftelijk een onderbouwd verzoek indienen bij de locatiedirecteur, de heer J. Karman, postbus 8833, 3009 AV Rotterdam.

Als u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de financiële administratie, finadmin@tvo-rotterdam.nl.

f. Schoolboeken

Veel boeken die uw kind op school nodig heeft vallen onder de regeling ‘Gratis schoolboeken’. Er zijn echter ook leermiddelen die hier niet onder vallen.

Gratis:
leerboeken
werkboeken
projectboeken en tabellenboeken
eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
licentiekosten van digitaal leermateriaal

Niet gratis:
Woordenboeken
Leesboeken
Schrijfmateriaal
Rekenmachines
Gymspullen
Atlas
etc.

Algemene voorwaarden ouderbijdragen

Algemene voorwaarden t.a.v. de betaling van de ouderbijdragen, verder bestelling genoemd:

De directie van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs, verder te noemen “de school” en de ouder/verzorger van de leerling waarvoor de bestelling (zoals ouderbijdrage, profielbijdrage, een reis of excursie) wordt geplaatst, hierna te noemen “de wettelijke vertegenwoordiger”, nemen in aanmerking:

- dat de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten, die primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen,

- dat de wettelijke vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school verzorgde activiteiten, en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen,

- dat de wettelijke vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen, en verklaren door het plaatsen van de bestelling het onderstaande te zijn overeengekomen.

1. De wettelijke vertegenwoordiger wenst de leerling (en) in het schooljaar 2017-2018 gebruik te laten maken van de gekozen onderdelen van de schoolnota en de gekozen deelname aan activiteiten.

2. De wettelijke vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde bedrag òf meteen gebruik makende van iDeal, òf uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze mail.

3. Het niet betalen van de profielbijdrage dan wel het niet (tijdig) betalen van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit wordt uitgesloten.

4. Het niet betalen van een activiteit (reis, excursie e.d.) dan wel het niet (tijdig) betalen van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit wordt uitgesloten. Indien de leerling om die reden wordt uitgesloten van een dienst of activiteit, spant de school zich in vervangende diensten en/of activiteiten voor de leerling te organiseren op het tijdstip waarop genoemde diensten en/of activiteiten plaatsvinden.

5. De school verleent op voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is van de gevraagde (vrijwillige) ouderbijdrage in voorgaande schooljaren, onder de hierna genoemde omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger:

a. indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm,
b. indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard,
c. andere aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de directie.

6. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden restitutie van de gevraagde profiebijdrage op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger:

a. bij het verlaten van de school: 100% bij vertrek t/m september en 50% restitutie bij het verlaten van de school/profiel tussen 1 oktober en 31 december. Daarna vindt er geen restitutie meer plaats, daar de meeste kosten voor de leerling in het najaar zijn gemaakt.
b. bij tussentijdse inschrijving 10% per maand die de leerling in het desbetreffende schooljaar de school niet heeft bezocht,
c. op schriftelijk verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger kan de school een betalingsregeling toestaan.

7. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden restitutie van de gevraagde algemeen vrijwillig ouderbijdrage op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:

a. bij het verlaten van de school t/m 31 december 100% restitutie
b. bij het verlaten van de school tussen januari en juni 50% restitutie.

 

Boeken en ouderbijdragen 2017-2018

  1. Profielbijdrage

Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop bieden we in de onderbouw ook speciale talentprogramma’s (profielen) aan voor uw kind, vooral op het gebied van sport en dans. Daarmee worden leerlingen nog meer uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Deze inspanningen brengen echter ook extra kosten met zich mee (zoals kleding, extra huur sportaccommodatie, clinics, inrichting danszaal e.d.), die de school niet helemaal zelf kan dragen. Als uw kind deelneemt aan deze extra activiteiten vragen we een (niet-vrijwillige) bijdrage van €200,-- in de kosten. We proberen dat bedrag elk jaar zo laag mogelijk te houden omdat we geen onnodige drempels willen opwerpen voor deelname aan de profielen.

Bij keuze tot deelname aan een van de sport- of cultuurprofielen verplicht u zich tot betaling van de profielbijdrage gedurende de gehele onderbouwperiode. Een leerling kan in de onderbouw NIET meer van profiel veranderen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten tot profielwijziging.

  1. Topsport

Als uw kind is ingedeeld bij de topsportleerlingen, dan is een bijdrage van € 200,- verplicht.

  1. DAMU

Als uw kind is ingedeeld bij de DAMU leerlingen vragen we u een bijdrage van €200,-- in de kosten. Deze bijdrage is verplicht en staat los van de bijdrage die dansacademie Lucia Marthas vraagt.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?