Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Communicatie

Contact tussen ouders/verzorgers, leerlingen, docenten en school

We maken gebruik van Office365 en Magister om te communiceren met ouders en leerlingen. Via Magister kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, huiswerk bekijken en roosterwijzigingen ontvangen. Ook worden algemene brieven via Magister verstuurd. Office365 wordt gebruikt voor e-mail en de opslag van documenten.

Alle ouders/verzorgers en leerlingen hebben toegang tot Magister via de Magister-app. Leerlingen en  ouders/verzorgers ontvangen in het eerste jaar een eigen toegangscode en wachtwoord.

Cijfers en rapporten

De cijfers en beoordelingen voor toetsen en ander ingeleverd werk worden door de docent uiterlijk 10 dagen na inleveren in Magister gezet. Ouders en leerlingen hebben zo altijd een up-to-date overzicht van de cijfers.

Daarnaast wordt er drie keer per jaar een rapport uitgereikt op papier

Ouderavonden

Zowel na het eerste als na het tweede rapport is er middels de 10-minuten-gesprekken gelegenheid voor ouders /verzorgers en leerlingen om de studieresultaten met de docent(en) of mentor te bespreken. Naast deze ouderspreekavonden kennen we ook algemene ouderavonden, die een meer informatief karakter hebben.

Social media en website

Onze locatie is ook te volgen via de website, en social media.

Voor vragen en/of opmerkingen over de website en social media: ispaander@tvo-rotterdam.nl

Nieuwsbulletin

Een aantal keer per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief gepubliceerd. De nieuwsbrief wordt verspreid via Magister, de website en social media.

De ouderraad

We hebben een zeer actieve ouderraad die adviseert, meedenkt en zowel organisatorisch als financieel ondersteunt. Ook fungeert de ouderraad als klankbord voor de directie. De ouderraad is te bereiken via ouderraadnk@tvo-rotterdam.nl. In het schooljaar 2018 -2019 zijn er nog enkele plekken vrij.

De leerlingenraad

Ook de leerlingen praten en denken mee vanuit de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt gevormd uit afgevaardigden uit de klassen 1 t/m 3. De leerlingenraad denkt mee over buitenschoolse activiteiten, schoolfeesten en het beleid van de school. De leerlingenraad wordt begeleid door dhr. K. Molenaar.

Medezeggenschapsraad

De locatie Nieuwerkerk wordt in de MR van Thorbecke vertegenwoordigd door twee docenten (mevr. Spaander en dhr, Van der Avoort) en twee ouders (dhr. Van den Berg en mevrouw Nijgh)

 

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?