De dagelijkse onderwijspraktijk

Lesroosters en lestijden
De leerlingen in de basisvorming volgen gedurende deze periode (de eerste 3 leerjaren) per week 36 lessen. Na deze periode is het aantal lessen per afdeling verschillend.

In de tweede pauze worden de leerlingen opgesplitst. Een deel heeft pauze van 12.45 -13.15 uur en een ander deel heeft pauze van 13.30 - 14.00 uur. Zodoende is er voor iedereen genoeg ruimte om rustig te kunnen pauzeren.

Lestijden

1e lesuur 08.30 uur – 09.15 uur

2e lesuur 09.15 uur – 10.00 uur

3e lesuur 10.00 uur – 10.45 uur

Pauze 1 10.45 uur – 11.15 uur

4e lesuur 11.15 uur – 12.00 uur

5e lesuur 12.00 uur – 12.45 uur

pauze 2 van 12.45 - 13.15 uur

6e lesuur 13.15 - 14.00 uur

6e lesuur 12.45 uur – 13.30 uur

Pauze 2 13.30 uur – 14.00 uur

7e lesuur 14.00 uur – 14.45 uur

8e lesuur 14.45 uur – 15.30 uur

9e lesuur 15.30 uur – 16.15 uur

 

In de agenda op de website staat de jaaragenda met daarin de belangrijkste gebeurtenissen.

Lichamelijke opvoeding

De gymnastieklessen beginnen, na andere lessen, altijd 5 minuten later dan op het lesrooster staat. Omdat de leerlingen de voorafgaande les 5 minuten voor de tijd mogen verlaten, hebben ze 10 minuten om naar de sporthal of het sportveld te fietsen en zich om te kleden. De gymnastiekles eindigt dan ook weer 5 minuten eerder en de leerlingen mogen dan 5 minuten later in de volgende les verschijnen. De leerlingen hebben dan dus weer 10 minuten de tijd. Als de gymnastiekles net vóór of na de pauze valt, vervalt deze regeling.

Indeling van de sporthal/sportvelden

Vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie wordt gymnastiek gegeven op de sportvelden en van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie in de sporthal. Van de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie weer op de sportvelden. Als van deze indeling in verband met de weersomstandigheden wordt afgeweken, dan wordt dit gemeld. De l.o.-lessen worden zowel in de Parkzoomhal als in de nieuwe zaal “de Kleine Vink” gegeven.

Afmelden voor deelname aan gymnastiek

De leerling is verplicht zich vooraf, door middel van een schriftelijke mededeling met reden van één van de ouder(s)/verzorger(s), af te melden bij de administratie, als niet aan de gymlessen kan worden deelgenomen. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, moet de leerling de gymles wel bezoeken. Hiervoor ontvangt de leerling een verzuimbriefje voor de deelname aan de gymlessen. Indien er voor een langere periode niet kan worden deelgenomen aan de gymlessen, is er een schriftelijke verklaring van een arts nodig.

Sportkleding

Voor vragen over uniforme sportkleding kan men zich wenden tot de eigen docent lichamelijke opvoeding. Algemeen: wit shirt en een blauw broekje (zelf aanschaffen). Ook is het mogelijk Thorbecke sportkleiding aan te schaffen. De L.O.-docent zal de leerlingen hierover informeren.

Huiswerk en repetities

Er wordt gewerkt met toetsplanners. Dit geeft de leerling de mogelijkheid ruim van tevoren toetsen te plannen. Het huiswerk en de toetsen worden genoteerd in SomToday door iedere vakdocent. Het huiswerk wordt minimaal een week van tevoren opgegeven. Toetsen en huiswerk staan ook genoteerd in de studiewijzers, die de leerlingen van iedere vakdocent per periode krijgen. Ook de studiewijzers zijn te vinden in de ELO.

Rechten en plichten

Alle rechten en plichten van de leerlingenworden nauwgezet beschreven in het "leerlingen  - statuut" dat op de website staat.

Lesuitval en opvang

Lessen die uitvallen door ziekte van een docent in de klassen 1 of 2 worden zo mogelijk vervangen. We hebben daarvoor een zogenaamd stand-by rooster; een docent neemt dan de les van de zieke collega waar. Wanneer de les aan het begin van de dag of aan het eind van de dag is, vervalt deze les. Leerlingen kunnen van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht worden door de zogenaamde “telefooncirkel”.

Dagelijkse wijzigingen worden vermeld op de Zermelo-App  en op de website (porta). Tijdens tussenuren van de bovenbouw kunnen de leerlingen in de aula aan het werk. Het is de leerlingen niet toegestaan om zonder toestemming het schoolgebouw te verlaten.

Kantine

De kantine is de gehele dag geopend

Huiswerkbegeleiding

De locatie Nieuwerkerk heeft een samenwerkingsverband met Erudio/Lyceo, een huiswerk- en studiebegeleidingsinstituut. Erudio/Lyceo is een zelfstandige organisatie. Het Thorbecke verzorgt de faciliteiten waardoor de begeleiding binnen een vertrouwde omgeving plaatsvindt. U maakt zelf afspraken met Erudio/Lyceo wanneer u extra begeleiding op het gebied van huiswerk en studiebegeleiding wilt organiseren. Meer informatie over Erudio/lyceo vindt up op

www.erudio.nl/diensten/huiswerkbegeleiding

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?