Cijfergeving

De verschillende leergebieden hebben ieder hun lesplan, waarin opgenomen staat welke toetsen gegeven worden. Toetsen kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. Zo is er sprake van: s.o.’s (schriftelijke overhoring), repetities, presentaties, werkstukken, spreekbeurten en mondelinge overhoringen. Al naar gelang de belangrijkheid van de toets, telt het cijfer (wegingsfactor) 1, 2 of 3 maal mee. Bij sommige vakken in de bovenbouw gelden afwijkende wegingsfactoren.

In de studiewijzers van de leerlingen staat omgeschreven welke toets het betreft, wat daarvoor geleerd/gedaan moet worden en de weging van het cijfer. Op Thorbecke zijn de rapporten gebaseerd op jaarcijfers. Dit betekent, dat iedere toets, die gemaakt is gedurende het hele schooljaar blijft meetellen. Zie verder in de promotienormen hoe er met de behaalde resultaten omgegaan wordt. Zodra een toets nagekeken is, zet de desbetreffende docent het in de cijferlijst en kan men de resultaten van de toetsen bekijken in het leerlingvolgsysteem van SOMToday, waarvoor iedere gebruiker tezamen met het leerlingennummer een inlogcode ontvangt.

Rapportage

Drie keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis met de resultaten die in die periode zijn behaald. Voor de exacte data wordt verwezen naar de jaaragenda.

Per rapport wordt een voortschrijdend gemiddelde vermeld. Dit is het gemiddelde van alle behaalde cijfers op het moment van rapportage. Indien het eindrapport voldoet aan de promotienormen, kan een leerling naar een hoger leerjaar worden bevorderd.

Na de eerste 2 rapporten worden de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid gesteld op de zogenaamde 10-minutenavond met de leerkrachten te praten over de resultaten van hun kind. In de derde periode kan dat uitsluitend met de mentor. De data van deze avonden vindt u in de jaaragenda. Door middel van een apart schrijven zullen we u tijdig aan deze avonden herinneren. De periode tussen de rapporten is ongeveer 12 weken.

Of de leerling bevorderd wordt naar een hogere klas of slaagt voor het examen, hangt af van de hoogte van de resultaten. Voor ieder leerjaar zijn er normen vastgesteld. De leerling dient de normen met de eigen studieresultaten goed in de gaten te houden en neemt bij twijfel contact op met de mentor (of vakdocent). Overigens houden ook zij de schoolprestaties nauwlettend in het oog. Wanneer dat nodig is, trekken ze zeker aan de bel!

De promotienormen staan op de homepage van de website!

Zittenblijven, doorstromen

In principe is doubleren in de 1e ,2e en 3e klas niet aan de orde. Wij willen namelijk graag de doorstroom van onze leerlingen bevorderen en willen hierbij eisen stellen aan onze leerlingen. Bovendien kan een leerling (eventueel) toch bevorderd worden naar een ander “lager” niveau. Een MAVO- leerling in de 2e klas kan bij onvoldoende punten op het eindrapport bevorderd worden naar de 3e klas kaderberoepsgerichte leerweg, dus zonder doublure. Deze leerling moet dan wel naar een andere locatie, omdat wij deze leerweg niet hebben.

Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. Alle rapportcijfers worden gegeven in één decimaal. De gemiddelde cijfers worden afgekapt en niet afgerond! Dit betekent bijvoorbeeld dat een gemiddelde van 5,49 een 5,4 wordt en géén 5,5!

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?