Onderwijs

Inrichting van het onderwijs op de locatie Nieuwerkerk-mavo-havo-vwo

 

Algemeen
“Het sociale klimaat van de school is dat van een kleine, veilige school waar docenten en leerlingen positief met elkaar omgaan, waar leerlingen graag naartoe gaan, waar ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen graag naar toe sturen en waar de betrokkenheid van alle belanghebbenden groot is”. “ Op school gelden duidelijke gedragsregels en is er toezicht op spijbelen en te laat komen”

De organisatie
De locatie in Nieuwerkerk a/d IJssel is niet zo groot. De locatiedirecteur en de afdelingsleiders hebben de dagelijkse leiding en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de locatie. Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. De afdelingsleider is voor leerlingen het aanspreekpunt met wie ze algemene zaken kunnen bespreken. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijke.

Onderwijsaanbod

Onderbouw

Op de locatie Nieuwerkerk worden alle basisvormingsvakken gedurende de eerste jaren aan alle leerlingen aangeboden. Bovendien profileert de locatie zci als school met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling op verschillende gebieden.

In het eerste en tweede schooljaar en 3-HAVO en 3-VWO zitten de leerlingen voor 80% van hun schooluren in hun eigen klas en volgen de verplichte vakken. In de vrije ruimte die elke school in Nederland in mag vullen (4-uur per week) besteden zij aandacht aan hun onderbouwprofiel. Op Thorbecke Nieuwerkerk maken wij de keuze om deze uren in te vullen met verschillende profielen. Bij de aanmelding maak je een keuze welk profiel je wilt volgen:

Sportprofiel, Theaterprofiel, Highschool Hockey, Media & Entertainmentprofiel (met Apple-computers) of Studiewijsprofiel..

Je kunt de vrije ruimte maar één keer invullen. Daarom bieden wij onze leerlingen bijvoorbeeld geen muziek of handvaardigheid.

Leerlingen met een MAVO-, HAVO- of VWO-advies kunnen zich bij onze locatie inschrijven en geplaatst worden. Bij binnenkomst worden de leerlingen in één van de onderstaande klassen geplaatst:

- klas 1 MAVO of

- klas 1 MAVO/HAVO of

- klas 1 HAVO/VWO of

- klas 1 VWO

Daarbij gaan wij uit van een aantal gegevens zoals het schooladvies, de wens van de ouder(s)/verzorger(s), het LeerlingVolgSysteem (LVS), de CITO-toetsen en/of andere toetsen.

De leerlingen krijgen twee jaar de tijd om zich in één van deze klassen te ontwikkelen tot een bepaald niveau. Sommige leerlingen ontwikkelen zich echter anders dan verwacht. Het is mogelijk dat leerlingen aan het eind van het cursusjaar overgeplaatst worden naar een andere richting. Dit gebeurt hoofdzakelijk in het eerste leerjaar en dan vooral "opstroom"(indien een leerling te laag ingedeeld blijkt te zijn en hoger geplaatst kan worden). De zogenaamde "afstroom"is ook mogelijk en kan per leerjaar worden bekeken.

op onze school kun je terecht voor:

MAVO klas 1 tot en met klas 4

HAVO klas 1 tot en met klas 3

VWO klas 1 tot en met klas 3

De leerlingen krijgen twee jaar de tijd om zich in een van deze klassen te ontwikkelen tot een bepaald niveau. Sommige leerlingen ontwikkelen zich echter anders dan verwacht. Het is mogelijk dat leerlingen aan het eind van het cursusjaar overgeplaatst worden naar een andere richting. Dit gebeurt hoofdzakelijk in het eerste leerjaar en dan vooral "opstroom" (indien een leerling te laag ingedeeld blijkt te zijn en hoger geplaatst kan worden). De zogenaamde "afstroom" is ook mogelijk en kan per leerjaar worden bekeken.

Op onze school kun je terecht voor:

MAVO klas 1 tot en met 4 (eindexamen)

HAVO klas 1 tot en met 3

VWO  klas 1 tot en met 3

Leerlingen van de HAVO en VWO stromen na de derde klas drempelloos door naar de HAVO/VWO-locatie Prinsenlaan in Rotterdam.

Bovenbouw

In de MAVO-afdeling (ook wel genoemd VMBO-TL theoretische leerweg) starten de leerlingen al in klas 3 met het maken avn schoolexamens. Alle onderdelen van het schoolexamen en het Centraal Examen zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De behaalde eindcijfers in klas 3 MAVO worden meegenomen naar het vierde leerjaar.

In de MAVO-afdeling kiezen de leerlingen in klas 4 een definitief vakkenpakket dat past bij één van de volgende sectoren:

  • Techniek
  • Economie
  • Zorg en welzijn
  • Landbouw

 

Didactisch model
Alle docenten werken bij ons met het didactische model van de "Zevensprong". Leerlingen zijn gebaat bij duidelijkheid en het didactische model geeft houvast voor onze leerlingen en docenten. De Zevensprong is als volgt opgebouwd:

1. Leerdoelen en taakeisen expliciteren.

2. Voorkennis activeren.

3 Instructie.

4 Ervaring opdoen met de taak.

5. Het geleerde expliciteren.

6. Op het geleerde reflecteren.

7. Diagnose (toets)

De eerste drie stappen vormen de oriënteringsfase en de stappen 4 en 5 de verwerkingsfase. De stappen 6 en 7 zijn bedoeld om kennis te verankeren, opdat de leerliong het later kan toepassen.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?