Aanmelding voor schooljaar 2017 - 2018

Inschrijfmomenten
woensdag 8 maart en 15 maart van 14.00 uur tot 18.00 uur
donderdag 9 maart van 15.00 uur tot 20.00 uur
maandag 13 maart van 15.00 uur tot 20.00 uur

Indien het voor u niet mogelijk is op een van deze dagen aanwezig te zijn, kunt u een afspraak maken met de heer Langenberg (locatiedirecteur) of de heer van Sichem (coördinator onderbouw). Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0180-312988 of via de mail: jvsichem@tvo-rotterdam.nl

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat de toelatingsprocedures van de Rotterdamse scholen voldoen aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer ( 12.12.16 Vastgestelde Rotterdamse Plaatsingswijzer 2016.2017.pdf . Bij niet-Rotterdamse scholen hanteren we onderstaande procedure zoveel mogelijk. Onze toelatingsprocedure geldt zowel voor leerlingen uit Rotterdam als voor leerlingen die uit andere gemeenten komen.

U kunt de formulieren downloaden en vooraf invullen:
Aanmeldingsformulier 2017-2018.pdf
Profielkeuzeformulier 2017-2018.pdf
wat mee te nemen bij aanmelding 2017-2018.pdf

Toelatingscriteria
De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelaatbaarheid van alle aangemelde leerlingen op basis van de volgende criteria:
 • Het advies van de basisschool:
  • voor de mavo/havo-klassen geldt: minimaal een mavo/havo-advies.
  • voor de havo-klassen geldt: minimaal advies havo.
  • voor de vwo-klassen geldt: minimaal advies havo/vwo.

Opmerkingen

 • Mocht het door de basisschool uitgebrachte advies niet overeenkomen met de afspraken in de Rotterdamse Plaatsingswijzer dan behouden wij ons het recht voor de leerling niet toelaatbaar te verklaren.
 • Leerlingen met een broer of zus op school hebben voorrang bij eventuele overaanmelding, mits zij toelaatbaar zijn op basis van bovengenoemde criteria en zich op tijd aanmelden (zie aanmeldingsprocedure en tijdpad reguliere leerlingen).
 • Ten aanzien van een aanmelding voor de topsportklassen moet een leerling in het bezit zijn van een topsportstatusverklaring van NOC/NSF.
 • Er moet een positief advies zijn n.a.v. de testdag of auditie.

Aanmeldingsprocedure en tijdpad reguliere leerlingen

 1. Van november 2016 tot en met januari 2017 zijn er voor u en uw kind meerdere mogelijkheden om Thorbecke Voortgezet Onderwijs beter te leren kennen en om te bekijken of de school wat betreft sfeer past bij uw kind en welk profiel past bij uw kind. Het overzicht van deze data staat links in het menu onder belangrijke data.
 2. Van uw basisschool ontvangt u het aanmeldingsformulier (model Rotterdamse Plaatsingswijzer).

Opmerkingen:
de afspraak is dat alle Rotterdamse basisscholen werken met de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Zit uw kind op een basisschool buiten Rotterdam dan is het formulier van de betreffende basisschool ook toereikend, mits hierop dezelfde gegevens vermeld staan als op het Rotterdamse formulier.

4.U kunt uw kind aanmelden op verschillende data in de periode 1 t/m 16 maart 2017. Kijkt u bij belangrijke data voor de dagen en tijden op de locatie van uw voorkeur. Neem vooral het door de basisschool ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier mee.

Opmerking:
De afspraak is dat alle Rotterdamse basisscholen werken met de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Zit uw kind op een basisschool buiten Rotterdam dan is het formulier van de betreffende basisschool ook toereikend, mits hierop dezelfde gegevens vermeld staan als op het Rotterdamse formulier.

U kunt uw kind aanmelden op verschillende data in de periode 6 t/m 15 maart 2017. Kijkt u bij belangrijke data voor de dagen en tijden op de locatie van uw voorkeur. Neem vooral het door de basisschool ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier mee.

Opmerking:
wanneer u wel het inschrijfformulier ingevuld hebt ingeleverd, maar wij hebben op 15 maart 2017 om 17.00 uur nog niet het door de basisschool ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier ontvangen, dan gaan wij er van uit dat uw kind niet wordt aangemeld voor het Thorbecke Voortgezet Onderwijs en zullen wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen.

Toelaatbaarheid
Na bovenstaande aanmeldingsprocedure is uw kind niet automatisch toegelaten. De toelatingscommissie bepaalt, aan de hand van de ontvangen gegevens en eventueel contact met de bassischool, uiterlijk donderdag 16 maart 2017 de toelaatbaarheid van alle aangemelde leerlingen. Mocht uw kind niet toelaatbaar zijn, dan ontvangt u hierover uiterlijk vrijdagmiddag 17 maart een emailbericht.

Meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen
Indien het aantal toelaatbare leerlingen de verdeling over de verschillende niveaus overstijgt, wordt er per niveau geloot. Wij behouden ons het recht voor de verdeling over de niveaus aan te passen, mocht het aantal toelaatbare leerlingen per niveau hier aanleiding toe geven.

De eventuele loting onder de toelaatbare leerlingen vindt plaats op maandag 20 maart 2017 door een notaris. Daarbij geldt:

 • dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van de hoogte van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (mits de leerling toelaatbaar is);
 • dat er voorrang is voor leerlingen die al een broer of zus op school hebben;
 • dat topsportleerlingen en topdansleerlingen uitgesloten zijn van loting

De notaris bepaalt eveneens bij loting welke kinderen in welke volgorde op de wachtlijst geplaatst worden.

Tweede ronde
Indien uw kind is uitgeloot of niet is toegelaten op de school van eerste keuze, kunt u uw kind aanmelden bij Thorbecke Voortgezet Onderwijs tot maandag 3 april 2017. Uiterlijk maandag 4 april 2017 zal de plaatsingscommissie een besluit nemen en u op dezelfde dag op de hoogte brengen van dit besluit.

Opmerking
in bijzondere omstandigheden kan de locatiedirecteur besluiten af te wijken van de hier beschreven procedure.

Plaatsing
De locatiedirecteur stelt na bovenstaande procedure vast welke leerlingen zijn toegelaten en welke niet zijn toegelaten. Dit besluit wordt per brief medegedeeld aan de ouders van de leerling.

wordt per brief medegedeeld aan de ouders van de leerling.

Bezwaar
Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de rector dan kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken. Dit kan bij de Bezwarencommissie t.a.v. toelating, schorsing en verwijdering van de Stichting BOOR, postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.

Benodigde documenten bij aanmelding
· Kopieën paspoorten leerling en beide ouders/verzorgers
· 1 recente pasfoto van de leerling
· Volledig ingevuld en ondertekend ‘Aanmeldingsformulier Thorbecke VO 2015 - 2016
· Bericht van toelating tot het gewenste profiel (als de test of auditie al heeft plaatsgevonden)
· Indien van toepassing: Dyslexie - of dyscalculieverklaring.

Verder is het belangrijk om te weten dat een leerling pas in een profiel kan worden geplaatst als de financiële bijdrage is voldaan.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8

Thorbecke VO is een sportieve openbare scholengemeenschap met veel uitdaging en leuke activiteiten!