Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Passend Onderwijs

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra zorg nodig hebben én voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam.

De regering heeft een ontwikkelingskader opgesteld dat bestaat uit de volgende uitgangspunten:

 Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd op de behoeften van elk kind afzonderlijk.  Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen schoolbestuur en ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn recht komen. Dat kan zowel binnen het regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar tussenvormen zijn ook mogelijk.  De kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn, zodat ouders erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs van goede kwaliteit is.

Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te realiseren.

Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg voor kinderen die ondersteuning nodig hebben moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

Het proces van indicatiestelling moet minder bureaucratisch en meer handelingsgericht zijn. Dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op de volgende vraag: wat willen we met deze leerling bereiken in het onderwijs en wat is daarvoor nodig?

De middelen die beschikbaar zijn voor zorgleerlingen en die vrijkomen voor de invoering van Passend Onderwijs dienen hoofdzakelijk ten goede te komen aan het primaire proces: dus ten behoeve van het werken in de klas.

 Op Rijksniveau dienen de uitgaven voor extra zorg beheersbaar te zijn.

Deze uitgangspunten zijn leidend bij de invoering van Passend Onderwijs.

In het wetsvoorstel over Passend Onderwijs staat ook dat elke school een onderwijszorgprofiel moet opstellen. In het profiel formuleert de school zowel de zorg die zij zelf kan bieden als de gespecialiseerde zorg die zij met hulp van het samenwerkingsverband kan verzorgen. De invulling hiervan hangt af van de expertise van de school en de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt.

 Op het moment dat het onderwijszorgprofiel van Thorbecke Voortgezet Onderwijs locatie Nieuwerkerk beschikbaar is, wordt deze op de website gepubliceerd.

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?