Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

De ouderraad

Ter behartiging van de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de locatie, functioneert een zeer actieve ouderraad, die zowel organisatorisch als financieel bijspringt. Kandidaten voor een functie in de ouderraad kunnen zich opgeven bij de administratie. De ouderraad fungeert mede als klankbord voor de directie.

Ouderblad

Een aantal keer per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief gepubliceerd. Hierin staat alle actuele informatie over de school vermeld. Het ouderblad is ook te vinden op onze website.

De leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers uit de leerjaren 1 t/m 3. De leerlingenraad heeft een grote invloed bij de invulling van o.a. buitenschoolse activiteiten. Zo worden schoolfeesten door de leerlingenraad georganiseerd. Verder wordt de leerlingenraad regelmatig geconsulteerd over het beleid op de school. Tweemaal per jaar bezoekt de directie de leerlingenraad. Een afvaardiging van de leerlingenraad bezoekt tweemaal per jaar een teamvergadering. Vaste begeleider van de leerlingenraad is dhr. K. Molenaar

Medezeggenschapsraad

De ouders worden door een 2-tal leden van de ouderraad vertegenwoordigd in de MR. Op dit moment zijn dat de heer Roos en mevrouw Wissink-van der Kooi. Mevrouw Spaander en de heer van der Avoortvertegenwoordigt het onderwijzend personeel.

Buitenschoolse activiteiten

Natuurlijk worden er op onze locatie ook allerlei buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Hieronder vallen excursies, schoolkampen, kennismakingsdagen voor nieuwe brugklassers, toneel, kerstviering, disco-avonden, enz. We proberen elk jaar een deel van de buitenschoolse activiteiten te laten aansluiten bij de wensen van de leerlingen. In de jaaragenda vindt u de data voor zover deze op dit moment bekend zijn.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8

Thorbecke VO is een sportieve openbare scholengemeenschap met veel uitdaging en leuke activiteiten!