Huisregels

De school wil een veilige omgeving bieden voor alle leerlingen en personeelsleden. We verwachten dan ook dat iedereen zich daar positief voor inzet. Zaken als pesten, grof taalgebruik, ongemanierd gedrag accepteren we niet. Alle leerlingen dienen aanwijzingen van personeelsleden op te volgen. Het bij zich hebben van een (steek)wapen op school is ten strengste verboden en zal onmiddellijk bij de politie worden gemeld. Het gebruik van stimulerende middelen wordt niet getolereerd.

Voor algemene regels verwijzen we naar het ‘Leerlingenstatuut’ en ‘Protocol schoolverzuim’.

De locatie Nieuwerkerk hanteert tevens de onderstaande aanvullende regels.

1. Je houdt aan de huisregels zoals die in ieder lokaal aan de muur hangen.

Bij het overtreden van de gouden regels in het klaslokaal wordt door de docent of evt. de afdelingsleider passende maatregelen getroffen

2. Pauzes/tussenuren

. tijdens tussenuren of pauzes is het niet toegestaan van het schoolplein af te gaan. ( Je mag dus niet naar het winkelcentrum gaan)

. Ale een leerling toestemming heeft om tijdens een tussenuur naar huis te gaan, mag deze leerling nergens anders naar toe.

. Gezien de drukte tijdens de eerste pauze mag er overal op de benedenverdieping gepauzeerd worden (niet in de lokalen) mits er geen rommel wordt gemaakt.

. Tijdens de tweede pauze mag je alleen in de aula en op het schoolplein.

Weggaan betekent nakomen bij de afdelingsleider.

Als je toch rommel maakt, krijg je strafcorvee.

De pauzewacht geeft de overtreding door aan de afdelingsleider.

De stliteruimte is geen verblijfsruimte.

3. Fietsen worden in de rekken geplaatst, de onderbouw links van de hoofdingang, de bovenbouw rechts.

Scooterijders rijden stapvoets. Op het schoolplein wordt niet gefietst of gescooterd.

Fietsen die niet op de juiste manier zijn gestald, worden t/m het negende uur aan de ketting gelegd.

4. Studiecentrum/008/Applelokaal

. Leerlingen mogen nooit zonder docent in het studiecentrum, 008 of Applelokaal

. Tijdens de leswisseling lopen leerlinegn niet door het studiecentrum

De docent of afdelingsleider zorgt voor een passende maatregel.

5. Kluisjes

. Het is niet toegestaan om tijdens de leswisseling naar de kluisjes te gaan. Je wisselt in de pauzes je boeken om. Afdelingsleiders voeren hier met enige regelmaat controle op uit. Onderling wisselen van kluis is niet toegstaan. Toestemming hiervoor is van de directeur nodig.

Bij herhaaldelijk overtreden van de regel kom je een uur na bij de afdelingsleider.
6. We komen op tijd in de les en hebben de juiste schoolspullen bij ons. Het huiswerk is in orde. Zo kunnen we actief meedoen met de les.De docent noteert bij overtreding een H of een S in @VO en zorgt bij herhaaldelijk overtreden dat er ingehaald wordt, bij voorkeur op dinsdagmiddag. De mentor wordt op de hoogte gebracht. De mentor voert via SOM controle uit.
7. Wanneer je te laat bent meld je je bij de verzuimcoördinator of conciërge.Te laat zonder geldige reden betekent dat je de volgende ochtend een half uur voor de eerste les moet melden bij de verzuimcoördinator of conciërge. Niet komen betekent de volgende dag tot 17.00 uur op school.
8. We zorgen ervoor dat we werkstukken e.d. op de afgesproken datum inleveren. We knippen en plakken nooit van internet en we weten dat spieken en het doorspelen of kopiëren van toesten verboden is.

Wanneer een leerling het werk niet op de afgesproken datum heeft ingeleverd, worden ouders door de lesgevende docent op de hoogte gebracht. De leerling wordt direct op de daaropvolgende dinsdagmiddag uitgenodigd om het handelingsdeel af te maken. De leerling levert het werk vervolgens in bij de nablijfcoördinator om het vervolgens te laten beoordelen door de vakdocent.

Ook de mentor en de afdelingsleider worden op de hoogte gebracht.

9. We zijn een gezonde school. Daarom geldt er voor alle leerlingen in school en in de buurt van school een rookverbod. Uiteraard zijn alcohol en andere verslavende middelen, onder en na schooltijd verboden.Bij overtreding volgt een gesprek met de afdelingsleider en worden ouders gelicht.
10. We hebben ons te houden aan het pest- en social-mediaprotocol.In de protocollen staan de sancties en gevolgen beschreven.
11. We gaan respectvol met de docenten en onze medeleerlingen om.

Als je je tijdens een les misdraagt, kan dit tot gevolg hebben dat je wordt verwijderd. je meldt je dan bij de afdelingsleider en vult het uistuurformulier in. Na afloop van de les ga je naar de docent om het uit te praten. Deze legt je een staf op en neemt contact op met je ouders/verzorgers.

Sancties bij meerdere verwijderingen:

3x is blokrooster 3 dagen

6x is blokrooster week en schrosing

9x is blokrooster 2 weken en/of schrosing

In alle gevallen zal de afdelingsleider contact opnemen met je ouders.

Er kan een melding bij leerplicht gedaan worden.

12. Afmelden:

. Ouders/verzorgers kunnen absentie en ziekmeldingen voor 8.30 uur doorgeven.

- Telefonisch 010-2890440

- Briefje meegeven aan de leerling

Beter melden op nummer 010-2890440.

Als je tijdens schooltijd ziek wordt, moet je toestemming krijgen van een afdelingsleider of de locatiedirecteur om naar huis te gaan.

Ouders/versorgers moeten ook toestemming geven.

13. Inhalen van toetsen :

. Voor het inhalen maak je een afspraak met de docent.

. SO's mogen tijdens de les ingehaald worden.

. Toetsen worden ingehaald tijdens het inhaaluur op dinsdag of vrijdag. (de afspraak wordt op een gele kaart genoteerd)

Kom je niet op het afgesproken inhaalmoment de toets inhalen dan kun je een 1,0 krijgen voor de toets.
 1. Leerlingen mogen zich niet zonder toezicht van een docent in een lesruimte bevinden
 2. Verplaatsingen tussen leslokalen en/of gebouwen dienen onmiddellijk na beëindiging van het voorgaande lesuur te geschieden. D.w.z. tussen de lessen door maakt men geen gebruik van de kluisjes en automaten. Er mag niet door het studiecentrum worden gelopen.
 3. Indien een docent(e) niet aanwezig is bij de aanvang van een les, moeten de leerlingen bij het lokaal wachten. Een klassenvertegenwoordiger informeert bij de afdelingsleider, die verdere instructies geeft
 4. De leerlingen vermijden het veroorzaken van overlast bij medeleerlingen, docenten en omwonenden. Zij zijn aansprakelijk voor het opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel aan anderen.
 5. Boeken moeten worden gekaft en in een deugdelijke tas of rugzak worden vervoerd; plastic tassen en kapotte tassen zijn niet toegestaan. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de gehuurde boeken. Beschadigde of zoekgeraakte boeken moeten worden vergoed.
 6. rgeZonwering, verwarming en ramen worden alleen door de leerkracht bediend.
 7. Voor aanvang van de lessen en tijdens de pauze kan men gebruik maken van de aula of het schoolplein. Het is alleen op deze plaatsen toegestaan om te eten en te drinken.
 8. Papier, blikjes, etc. moeten in de afvalbakken gedeponeerd worden. Het opzettelijk vervuilen wordt altijd bestraft met een strafcorvee. Het gebruik van kauwgom is in het gehele gebouw verboden.
 9. Het is niet toegestaan op radiatoren te zitten. Voeten mogen niet op de stoelen en tafels.
 10. Indien je, om wat voor reden dan ook, uit de les wordt verwijderd, dan meld je je direct bij je afdelingsleider of bij diens afwezigheid bij de locatiedirecteur. Zijn deze personen afwezig dan meld je je bij de administratie. Je vult dan een uitstuurformulier in en gaat in de aula aan het werk. Na afloop van de les meld je je bij de betreffende docent voor verdere afspraken. In voorkomende gevallen worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek over het gedrag van hun kind. Indien je er voor de 3e keer bent uitgestuurd, dan krijg je een vierkant rooster (gedurende één week van 08.00 – 16.15 uur op school). Leerlingen die geen gehoor geven aan de opdracht om een leslokaal te verlaten, worden voor de rest van die dag van school verwijderd. Zij verliezen hun recht op protest.
 11. Er is een rookverbod voor alle leerlingen.
 12. Jassen moeten in het kluisje opgeborgen worden en mogen dus niet meegenomen worden in de klas. In de school wordt geen pet gedragen. Als een leerling zich in een klas bevindt, is zijn walkman/discman/MP3speler in de tas en buiten gebruik.
 13. Het bellen met mobiele telefoons in het schoolgebouw is niet toegestaan. In de les zijn deze niet zicht- en hoorbaar. Deze apparaten dienen tijdens de les uitgezet te worden, bij overtreding wordt het apparaat in beslag genomen en een week later teruggegeven. Ook spelletjes doen, luisteren naar muziek op de mobiele telefoon mag alleen in de aula (met oordopjes) Het maken van foto’s op je mobiele telefoon is zonder toestemming van docenten verboden.
 14. Na iedere pauze hebben telkens 5 leerlingen de taak de aula en gang weer op orde te brengen. De leerlingen die op het weekrooster vermeld zijn, melden zich direct na afloop van de pauze bij de conciërge.
 15. Het is niet toegestaan het schoolterrein tijdens de rooster-uren en tussenliggende pauzes te verlaten. Leerlingen die tijdens een eventueel tussenuur naar huis willen, moeten hiervoor eerst toestemming vragen aan de afdelingsleider. Dit kan alleen gehonoreerd worden wanneer de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor aan het begin van het schooljaar schriftelijk toestemming hebben gegeven. Een leerling verlaat het terrein alleen met toestemming.
 16. De bovenbouwleerlingen plaatsen hun fietsen en scooters aan de rechterzijde van het gebouw (vanaf de Kamerlingh Onnesstraat) en maken gebruik van de achteringang. De onderbouwleerlingen parkeren hun fietsen aan de linkerzijde. Het is verboden om langer dan noodzakelijk op het plein te verblijven.

Schoolregels voor in het lokaal

De aula is de plek waar je kunt eten en drinken. In de klassen en tijdens de wisseling van de lessen mag dat niet. Kauwgom nuttigen we in het hele gebouw niet.

Tijdens een blokuur pauzeren we niet buiten het lokaal.

Als ik echt naar het toilet moet, dan niet itjdens de lessen. Indien echtnoodzakelijk na toestemming van de docent en slechts 1 leerling tegelijk. En natuurlijk maak ik gebruik van het dischtstbijzijnde toilet.

Bij aanvang van de les zorg ik dat ik mijn spullen op tafel klaarleg en plaats mijn tas op de grond. Tussen de lessen gaan we niet naar onze kluisjes of kantine.

Wij gaan respectvol om met elkaar en komen niet ongevraagd aan andermans spullen.

Ik zit niet ongevraagd aan zonwering, ramen, verwarming, computers en anderea apparatuur.

In school dragen wij geen hoofddeksels en jassen. telefoons zijn opgeborgen en staan tijdens de les uit. Als ik wil bellen doe ik dat op het plein en niet in het gebouw.

Leerlingen bevinden zich niet zonde docent in het studiecentrum/008/Applelokaal. We lopen tijdens de leswisseling niet door het studiecentrum.

Tijdens schooltijd mag je niet naar het winkelcentrum.

In de school en in de directe nabijheid van de school geldt een rookverbod.

Hoe gaan we met elkaar om?

Zoals al gemeld, hanteert de locatie een pestprotocol. Aan het begin van een schooljaar maakt de mentor met zijn/haar klas afspraken en ondertekenen de leerlingen het protocol. Ook tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar informeert de mentor de ouders hierover.Het protocol komt hierop neer:

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Er is een verschil tussen plagen en pesten. Dit verschil is soms moeilijk te herkennen. Wat voor de ene leerling nog plagen is, is voor de ander pesten. Wij noemen het pesten, wanneer het plagen vaker terugkomt en de leerling er last van heeft. Het is heel belangrijk dat degene die gepest wordt, duidelijk aangeeft als hij/zij iets niet leuk vindt. Zo weet de pester duidelijk wanneer hij/zij te ver gaat.

Eventueel pestgedrag moet natuurlijk bestreden worden. Daarvoor is het onderstaande protocol opgesteld. Elke leerling krijgt uitleg over dit pestprotocol. Met die handtekening geef je aan dat je het pestprotocol hebt gelezen en dat jij je aan de gemaakte afspraken gaat houden.

* Preventief jaarlijks terugkerende afspraken voor alle leerlingen van het Thorbecke VO afdeling Nieuwerkerk mavo, havo en vwo:

- Pesten mag niet
- Elkaar niet uitschelden
- Elkaar accepteren zoals je bent
- Van elkaar afblijven
- Elkaar niet bedreigen
- Niemand buitensluiten
- Niet aan de spullen van een ander zitten
- Luisteren naar elkaar

- Met een groepje tegen een pester zeggen: stop!”

- Alle regels gelden op school en daarbuiten

* Hoe te handelen als er toch gepest wordt:

de gepeste leerling:

- De leerling die gepest wordt, maakt de pester duidelijk dat hij/zij daar last van heeft
en zegt tegen de pester dat hij/zij ermee moet ophouden.
- Gaat de pester toch door, dan zegt de leerling dit tegen een docent / mentor /
afdelingsleider.
- De leerling die gepest wordt, zegt het ook tegen zijn/haar ouders/verzorgers.
- Een leerling die ziet dat een andere leerling gepest wordt, zegt dit tegen een docent /
mentor / afdelingsleider.


de pester:

- De docent/mentor/afdelingsleider praat met de pester. Er wordt duidelijk gemaakt dat
zijn/haar gedrag niet kan.
- De pester praat met de gepeste en de docent / mentor / afdelingsleider om uit te leggen
waarom hij/zij dit doet.
- Ouders/verzorgers van de pester worden op de hoogte gebracht.
- Er wordt een waarschuwing gegeven en er kan een maatregel worden genomen.
- De pester krijgt hiervan een aantekening in zijn dossier.

de docent / mentor:

- De mentor bespreekt regelmatig met zijn klas de gemaakte afspraken.
- De docent heeft een gesprek met de leerling die gepest wordt.
- De docent heeft een gesprek met de pester, waarbij de docent duidelijk maakt dat het
gedrag van pester moet veranderen.
- De mentor en/of afdelingsleider brengt de ouders/verzorgers van de pester en de
ouders van het gepeste kind op de hoogte van de wijze waarop het probleem zal
worden aangepakt.
Het kan dan ook zijn dat er hulp van thuis gewenst is.
- De mentor geeft relevante informatie over pesters en kinderen die gepest worden door
aan collega’s.

de ouders / verzorgers:

- Ouders die van hun kind horen dat hij/zij op school gepest wordt, melden dit aan de
mentor.
- De ouders ondersteunen de aanpak van het probleem.
- Dit geldt ook voor ouders van een kind dat pest.
- De ouders houden hierover contact met de mentor tot het probleem is opgelost.

* Wat wordt er vanuit school gedaan als er wordt gepest:
- Docent / mentor / afdelingsleider praat met pester en gepeste. Een gesprek is vaak
de oplossing van het probleem.
- Pester kan een maatregel krijgen. Afhankelijk van wat er is gebeurd kan het variëren van werkstuk maken over pesten, nablijven, corveedienst, blokrooster, schorsing en in het uiterste geval verwijdering van school.
- Het kan ook zijn dat zowel gepeste leerling als pester extra hulp nodig hebben.

DE GOUDEN REGEL BIJ PESTEN:
Word je gepest?
Praat er dan thuis en op school over. HOUD HET NIET GEHEIM !!! Ga naar je mentor of een andere leerkracht, die je vertrouwt.

- Preventief wordt er extra aandacht aan pesten besteed in de mentorles en de lessenleefstijl.

Rotterdam, september 2013
Thorbecke VO afdeling Nieuwerkerk MAVO.HAVO/VWO

Klas: …………..

Naam mentor : ………………………… Handtekening: …………………………

Naam leerling : ………………………… Handtekening: …………………………

Naam ouder(s) : ………………………… Handtekening: …………………………

Bijbaantjes en schooltaken

Hierbij geldt dat voor het maken van een afspraak voor een herkansing van een repetitie, extra ondersteuning, nakomen etc., het hebben van een bijbaantje nooit bepalend kan zijn voor het moment waarvoor de afspraak wordt gemaakt. Als een leerling straf krijgt opgelegd, dan wordt door de docent, schoolleiding of een lid van het niet onderwijzend personeel bepaald wanneer de straf wordt uitgevoerd. In principe wordt hiervoor de dinsdagmiddag gebruikt (vergadermiddag).

Overblijven

De leerlingen kunnen in de pauzes en eventuele tussenuren gebruik maken van de aula. De leerlingen moeten zich in de aula houden aan de daar geldende regels en assisteren, als daartoe opdracht wordt gegeven, bij het weer op orde brengen na afloop van de pauzes. Het winkeltje in de aula is in de eerste en tweede pauze geopend. Het staat de leerlingen uiteraard vrij hun pauzes op het schoolplein door te brengen.

De winkel op onze school wordt gerund door SCOOLCOMPANY. Leerlingen kopen bij aanvang op onze school de zogenaamde SCOOLCARD. Hierop staat een tegoed waarmee de leerlingen iets kunnen kopen in de winkel op onze school. Opwaarderen van de scoolcard gaat eenvoudig en bij een ontoereikend saldo kan er ook contant betaald worden.

Adreswijzigingen
Deze moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld worden bij de administratie van de school. De administratie van de school moet ook op de hoogte zijn op welk(e) telefoonnummer(s) u bereikbaar bent, dit i.v.m. eventuele calamiteiten.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?