Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding start bij de intake

Leerlingen stromen in met minimaal een M.A.V.O.-advies. Het advies van de leerkracht voor M.A.V.O.. H.A.V.O. of V.W.O. moet passen bij de gegevens uit het Onderwijskundig Rapport (OKR) en Leerling Volg Systeem(LVS). Er zal altijd een gesprek plaats vinden met de leerkracht van groep 8. Het volledige pakket aan informatie speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke beslissing van de toelatingscommissie tot afwijzing dan wel plaatsing. De extra informatie kan bepalend zijn voor het wel of niet aannemen van de betreffende leerling. De locatiedirecteur, afdelingsleider en de zorgcoördinator vormen samen de toelatimgscommissie.

Reguliere begeleiding
De mentor is de sleutelhouder rondom de begeleiding van de leerling. Tot de basiszorg behoort de dagelijkse aandacht voor de leerlingen. Deze bestaat in de eerste plaats uit het scheppen van een vertrouwde, veilige en plezierige omgeving voor de leerlingen van alle sectoren in de school. De mentor is docent en aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leraren voor zover het de individuele leerling en/of zijn of haar klas aangaat.

In de reguliere zorg zijn drie hoofdaspecten van belang:
1. Begeleiding van studie en huiswerk.
2. Persoonlijke en sociaal-emotionele begeleiding.
3. Beroeps- en studiekeuze begeleiding.

De mentor begeleidt zijn/haar mentorleerlingen. Daarnaast is er een beperkt aanbod van remedial teaching. Deze is gericht op de screening, begeleiding en het eventuele diagnosticeren van brugklasleerlingen betreffende spelling en leesachterstanden. De school verzorgt geen overige begeleiding bij leerachterstanden dan bij rekenen en taal.

Leerlingen met een rugzakje worden toegelaten, mits wij voldoende in staat zijn om deze leerlingen de noodzakelijke begeleiding te geven. De zorgcoördinator of de mentor begeleidt de leerlingen met een rugzakje. Bij al deze leerlingen is er sprake van een handelingsplan. De afdelingsleider en de zorgcoördinator zien samen toe op de kwaliteit van de handelingsplannen.

Structuur van leerlingbegeleiding en zorgteams

Wanneer er sprake is van een leerling die extra zorg behoeft, dan stelt de mentor de lesgevende docenten hiervan mondeling in de teamvergadering en/of via mail op de hoogte.

Tijdens het 6-wekelijks mentoroverleg tussen afdelingsleider en mentor worden deze leerlingen expliciet besproken. Daarnaast worden alle leerlingen met een handelingsplan op de tweewekelijkse plenaire teamvergadering besproken. Ouders worden door de mentor van aanpassingen of afronding van het handelingsplan op de hoogte gesteld. (handelingsplan voor leerlingen die een aangepaste didactiek of pedagogische aanpak nodig hebben tijdens de lessen en/of van de mentor).

Schoolmaatschappelijk werk

1. Schoolondersteuning
2. Hulpverlening aan ouders en jongeren
3. Het leiden naar speciale en geïndiceerde zorg
De schoolmaatschappelijk werker is 1x per week een ochtend aanwezig op onze locatie.
De omvang van het schoolmaatschappelijk werk wordt jaarlijks bepaald en is mede afhankelijk van de hoogte van gemeentelijke subsidies.

ZAT (Zorgadviesteam)Bij onvoldoende resultaat van voorgaande acties en/of handelingsplannen of wanneer er sprake is van een crisissituatie thuis en/of op school wordt overgegaan tot aanmelding bij het ZAT. Dit alleen met toestemming van de ouders!

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator inventariseert in overleg met mentoren, schoolmaatschappelijk werk, en afdelingsleiders welke leerlingen in aanmerking komen voor bespreking in het ZAT. Mentoren, afdelingsleiders, schoolmaatschappelijk werk en externe instanties houden de zorgcoördinator op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de leerlingen die zijn aangemeld.

Betrokkenheid van ouders

Er is minimaal 2x per jaar een contactmoment tussen ouder(s)/verzorger(s) en mentor. Daarnaast is er indien nodig frequenter contact, al dan niet in aanwezigheid van de zorgcoördinator, afdelingsleider of de locatiedirecteur. Naast deze officiële contactmomenten worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor informatieavonden, presentatieavonden e.d.

Wie doet wat?


De mentor

De mentor is de vertrouwenspersoon van de klas en is tevens de centrale persoon in de studiebegeleiding. De mentor onderhoudt de contacten tussen school en ouder(s)/verzorger(s).

In alle klassen van onze locatie wordt veel aandacht gegeven aan de begeleiding van de leerlingen. Elke klas heeft een mentor, die belast is met deze begeleiding. In dit kader wordt er in de eerste klas voor de ouder(s)/verzorger(s) een kennismakingsavond georganiseerd. Op deze manier kunt u kennis maken met de mentor van uw kind.

De mentor van de klas van uw kind is uw contactpersoon op school. Indien u vragen heeft, kunt u de mentor telefonisch op school bereiken.

Een belangrijk onderdeel van de begeleiding zijn de mentorlessen. Deze lessen worden per klas door de mentor verzorgd. Naast allerlei sociale aspecten en onderdelen die gericht zijn op “leren leren” is er in de mentorlessen voldoende ruimte om onderwerpen te behandelen waaraan de klas op dat moment behoefte heeft. Elke leerling wordt minimaal eens in de 6 weken besproken in een mentoroverleg met de afdelingsleider van de betreffende afdeling. De mentoren volgen uiteraard de studieresultaten van hun klas op de voet en organiseren ook buitenschoolse activiteiten.

De afdelingsleider
De afdelingsleider, de heer van Sichem voor de onderbouw en de heer Verhoeven voor de bovenbouw, heeft de dagelijkse leiding over alle leerlingzaken. Naast deze, en nog vele andere taken, coördineert hij/zij het mentoraat en begeleidt het docententeam van zijn/haar afdeling. Ook treedt de afdelingsleider disciplinair op.

De decaan
Aan de leerlingen van de school wordt via de decaan, mw. Razik, informatie verstrekt over studie-, beroeps- en onderwijsmogelijkheden. Deze informatie is vooral belangrijk wanneer de leerlingen voor keuzes komen te staan op het gebied van hun studie. Deze keuzemogelijkheden treden vrijwel elk leerjaar op. Het kan hierbij gaan om een keus voor VWO, HAVO,MAVO, MBO of een vakkenpakketkeuze. Om de leerlingen te kunnen helpen bij deze keuze, kan de decaan van de volgende mogelijkheden gebruik maken:

klassikale voorlichting
informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen
het afnemen van beroepen interesse tests
het houden van persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
het verstrekken van documentatie.

De zorgcoördinator
Mevrouw Franx zal leerlingen ondersteunen bij sociaal - emotionele problemen. Gedurende de hele week kunnen er afspraken gemaakt worden voor een gesprek. Verder is zij belast met het opzetten van de zorgstructuur op de locatie Nieuwerkerk. Zij is ook degene binnen de organisatie die belast is met inschakelen van externe (zorg)hulp in overleg met betrokkenen.

Het Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT zorgt voor een zo gericht mogelijke begeleiding van leerlingen die ergens een bijzonderprobleem mee hebben. Het team bestaat uit een vertegenwoordiging van de school; de mentor, afdelingsleider, zorgcoördinator, de schoolarts, de leerplichtconsulent, de schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en eventueel andere externe deskundigen. Eén keer in de zes weken vindt een vertrouwelijke leerlingbespreking plaats. Door met deze specialisten tegelijk aan tafel te zitten, kan de aanpak effectief en optimaal genoemd worden. De vertrouwenspersoon Iedere locatie kent één of meer docenten die als vertrouwenspersoon fungeren.

Jeugdarts
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich zo nodig voor hun kinderen tot de jeugdarts wenden. Jeugdarts: mw. K. Broersen , GGD Midden Holland in Gouda: 088-3083100 Assistent jeugdarts: mw. Y. Landman.

Keuzewerktijd, taal- en rekenbeleid, sociale vaardigheden
Tijdens een ingeroosterd studie-uur ondersteunen de mentoren van de bovenbouw hun leerlingen bij het leerproces. De leerlingen maken zelf een keuze, waarmee zij tijdens deze uren aan het werk gaan. Tijdens een ander mentoruur wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden met behulp van de methode “Leefstijl”.

In de onderbouw worden uren ingeroosterd voor extra taal- en rekenonderwijs.

Remediale hulp
Remediale hulp (hulp bij leerproblemen ) behandelt leermoeilijkheden die meer van algemene aard zijn, hierbij gaat het om problemen die de schoolse ontwikkeling belemmeren. U moet hierbij denken aan zaken als lees - en spellingproblemen, concentratiestoornissen, faalangst, te beperkt ruimtelijk inzicht enz.. De remedial teacher biedt voornamelijk hulp bij spelling en lezen in de brugklas. Zij verwijst door, indien nodig, naar andere instanties. Vaak zal uit de informatie van de toeleverende scholen blijken of een leerling remediale hulp nodig heeft. Indien we zelf problemen signaleren, nemen we contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en worden er afspraken gemaakt. Per leerjaar wordt gekeken naar een vast moment waarop deze uren kunnen worden ingeroosterd.

De remedial teacher bepaalt welke leerlingen voor extra hulp in aanmerkingen komen. De contactpersoon voor dyslectische leerlingen en hun ouders is de remedial teacher. Zij verzorgt indien nodig digitale software. Tevens coördineert zij de verdere ontwikkeling van ons dyslexiebeleid.

Studietips
Hieronder vindt u een lijstje met algemene aandachtspunten voor het maken en leren van huiswerk

* controleer de agenda van uw kind; wordt het huiswerk netjes en op de goede manier genoteerd?
* bekijk de studiewijzers op "MijnThorbecke"
* help uw kind in het begin een paar keer met het inpakken van de tas
* leer uw kind het huiswerk goed te verdelen. Leren plannen is erg belangrijk
* overhoor het huiswerk, maar nooit direct nadat het geleerd is
* 3 x 5 minuten leren heeft meer effect dan 1x 15 minuten
* wissel maak - en leerwerk af
* geen twee gelijksoortige vakken na elkaar doen (dus geen Frans en Engels vlak na elkaar)
* bij vreemde woorden leren (Frans, Engels en Duits)
a. uitspraak oefenen (hardop)
b. zonder fouten in de vreemde taal kunnen schrijven (spelling)
* controle op netheid van het gemaakte huiswerk
* als uw kind maakwerk niet snapt, laat dan in een schrift noteren wat er niet begrepen wordt.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?