Mentor
De mentor is de vertrouwenspersoon van de klas; hij is tevens de centrale persoon in de studiebegeleiding. De mentor onderhoudt de contacten tussen school en ouder(s)/verzorger(s).
 
Studiebegeleider
Topsporters en topdansers (DAMU) hebben een studiebeleider. De studiebegeleider zorgt voor een afstemming van het rooster t.o.v. trainingen en danslessen. De studiebegeleider komt met een voorstel voor de mogelijke ontheffingen voor een vak (voor LO wordt bijvoorbeeld een ontheffing gegeven). Verder bespreekt de studiebegeleider de voortgang met de leerlingen en ouders/verzorgers. 
Tijdens het schooljaar 2019/2020 zijn er de volgende studiebegeleiders:
- Martijn van Esch (voornamelijk leerjaar 1)
- Marjorie Gomes (voornamelijk leerjaar 2 en 3)
- Randy de Bruijne (voornamelijk leerjaar 4)
- Joël Manusama (de leerlingen die bij Feyenoord de profdagen volgen (dinsdag en donderdag
  op Varkenoord).
- Danielle Velberg (alle topdans (= DAMU) leerlingen)
 
De leerjaarcoördinator
De leerjaarcoördinator is verantwoordelijk voor leerlingzaken. Op Thorbecke Merkelbachstraat hebben wij een leerjaarcoördinator voor leerjaar 1 (Martijn van Esch).
 
De afdelingsleider
De afdelingsleider coördineert het mentoraat en bespreekt de onderwijskundige zaken met de studiebegeleider. Verder heeft de afdelingsleider het overzicht over absenten, telaatkomers, en cijfers en treedt zo nodig disciplinair op. Een afdelingsleider is verantwoordelijk voor leerlingzaken én aansturing van het lesgevende team.
 
De locatiedirecteur
Hij is het hoofd van de locatie. Hij houdt zich vooral bezig met organisatorische en beleidsmatige zaken.
 
De decaan
Aan de leerlingen van de school wordt via de decaan (foto hieronder),  informatie verstrekt over studie-, beroeps- en onderwijsmogelijkheden. Deze informatie is vooral belangrijk wanneer de leerlingen voor keuzes komen te staan op het gebied van hun studie. Deze keuzemogelijkheden treden vrijwel elk leerjaar op. Het kan hierbij gaan om een richting- keuze of een vakkenpakketkeuze. Om de leerlingen te kunnen helpen bij deze keuze, kan de decaan van de volgende mogelijkheden gebruik maken: klassikale voorlichting informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen, het afnemen van een beroepen-interessetest, het houden van persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en het verstrekken van documentatie.

 
De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel op het gebied van sociale, psychische en/of leerproblemen. Eventueel verwijst zij door naar de schoolmaatschappelijkwerker, naar de schoolverpleegkundige of geeft ze advies over een gespecialiseerde instantie. De ondersteuningscoördinator bespreekt ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een keer per 6 weken komt een team bijeen. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolverpleegkundige, leerplichtconsulent, schoolmaatschappelijkwerker en de betreffende afdelingsleider. Zodra er een aanleiding is, vindt een vertrouwelijke leerlingbespreking plaats. Door met deze specialisten tegelijk aan tafel te zitten, kan de aanpak effectief en optimaal genoemd worden.

 
Remedial Teacher (RT)
Een Remedial Teacher helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal of rekenen. Je krijgt dan begeleiding in kleine groepjes. Op Thorbecke Merkelbachstraat zijn dit:
- Marjorie Gomes (RT-rekenen)
- Ellen Feenstra (RT-rekenen / RT-taal)
Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
Op Thorbecke Merkelbachstraat is één keer per week een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Mevrouw Risseeuw kan leerlingen ondersteunen bij vragen omtrent gedrag, sociaal-emotionele problemen (assertiviteit, pesten, agressieregulatie, etc.).
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Één keer per week is de schoolverpleegkundige op Thorbecke Merkelbachstraat aawezig. Meneer van der Zwaal organiseert een inloopuur voor leerlingen en ouders met vragen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid.
 
Onderwijspsycholoog
Thorbecke Merkelbachtraat heeft een eigen onderwijspsycholoog. Mevrouw Vasen-Molenmaker observeert in de klas, geeft handelingsadviezen, ondersteunt bij het schrijven van handelingsplannen/OPP's en neemt intelligentieonderzoeken af. Zij is een vraagbaak op gebied van leerlingen en gedrag.