Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Ouderraad

Thorbecke Merkelbachstraat heeft een actieve ouderraad bestaande uit zes ouders. De ouders overleggen 6 keer per jaar met een afvaardiging van de directie. Voor ouders een goede mogelijkheid een inbreng te hebben, voor de school is het prettig op deze wijze de geluiden van ouders te horen.
 
De ouderraad komt op dinsdagavond (5x in een schooljaar) bij elkaar van 19.30 - ± 21.00 uur. 
 
Verder ondersteunt de ouderraad bij verschillende schoolactiviteiten. In overleg zijn leden van de ouderraad aanwezig tijdens de diploma-uitreiking, Open Dag en bij de 10-minuten-gesprekken (om actief met ouders in gesprek te gaan). U hoeft zeker niet bij alle activiteiten aanwezig te zijn. Dit gaat in onderling overleg. 
 
Op dit moment zijn er 3 ouders (leerjaar 1), 1 ouder (leerjaar 2), 1 ouder (leerjaar 3).
 
De secretaris van onze ouderraad is:  Saskia de Vaal
 
U kunt de ouderraad bereiken door te mailen naar:  ouderraadmb@tvo-rotterdam.nl
 
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kent een afvaardiging vanuit de medewerkers, ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad komt elke 6 weken bij elkaar. 
 

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding, maar het personeel, de ouders en de leerlingen kunnen hierop invloed uitoefenen via de medezeggenschapsraad, de MR. Dit kan omdat de MR over een aantal zaken advies- en instemmingsrecht heeft. In de MR van het Thorbecke hebben - bij voltalligheid - ± acht personeelsleden zitting, vier ouders en vier leerlingen. 

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zaken de goedkeuring van de MR nodig hebben, terwijl sommige zaken alleen betrekking hebben op het werken op school. In dit laatste geval stemt alleen de personeelsgeleding van de MR. De belangrijkste functie van de MR is echter veel ruimer dan die van controleorgaan van de schoolleiding. Als het goed is, draagt de MR bij tot de verbetering van het onderwijs voor het beleid daartoe is geformuleerd. Door het uitwisselen van informatie en het leveren van een bijdrage aan de gedachtenuitwisseling kan de invloed van de MR groter zijn dan bij het uitsluitend uitoefenen van zijn wettelijk vastgelegde rechten. Het is hierbij van het grootste belang te benadrukken dat het schoolbelang steeds voorop moet staan, zodat de MR niet uitsluitend een spreekbuis van zijn achterban is.

Tot slot is de MR van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR (GMR) van het openbaar onderwijs in Rotterdam (BOOR).

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw De Visser (lid medezeggenschapsraad Thorbecke Merkelbachstraat). Op dit moment ontbreekt er een ouder in de medezeggenschapsraad vanuit de Merkelbachstraat. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw De Visser -  gdevisser@tvo-rotterdam.nl
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!