Aanmelden voor schooljaar 2017 - 2018

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat ze de Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR volgen:12.12.16 Vastgestelde Rotterdamse Plaatsingswijzer.pdf. Onze toelatingsprocedure geldt zowel voor leerlingen uit Rotterdam als voor leerlingen die uit andere gemeenten komen.

U kunt het inschrijfformulier vooraf downloaden en invullen:
aanmeldingsformulier 2017-2018.pdf.
 

Toelatingscriteria
De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelaatbaarheid van alle aangemelde leerlingen op basis van de volgende criteria:

 • Het advies van de basisschool:
  • voor de mavo-klassen geldt: er moet een vmbo-t (mavo) in het advies zitten.

Opmerkingen

 • Mocht het door de basisschool uitgebrachte advies niet overeenkomen met de afspraken in de Rotterdamse Plaatsingswijzer dan behouden wij ons het recht voor de leerling niet toelaatbaar te verklaren.
 • Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op school hebben, krijgen voorrang bij eventuele overaanmelding, mits zij toelaatbaar zijn op basis van bovengenoemde criteria en zich op tijd aanmelden (zie aanmeldingsprocedure en tijdpad reguliere leerlingen).
 • Ten aanzien van een aanmelding voor de topsportklassen moet een leerling in het bezit zijn van een topsportstatusverklaring van NOC/NSF.
 • Er moet een positief advies zijn n.a.v. de testdag of auditie.

Aanmeldingsprocedure en tijdpad leerlingen schooljaar 2018/2019
Van november 2017 tot en met januari 2018 zijn er voor u en uw kind meerdere mogelijkheden om het Thorbecke Voortgezet Onderwijs beter te leren kennen en om te bekijken of de school wat betreft sfeer past bij uw kind en welk profiel past bij uw kind. Het overzicht van deze data staat links in het menu onder belangrijke data.

 1. Van uw basisschool ontvangt u het aanmeldingsformulier (model Rotterdamse Plaatsingswijzer).

  Opmerkingen:
  De afspraak is dat alle Rotterdamse basisscholen werken met de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Zit uw kind op een basisschool buiten Rotterdam dan is het formulier van de betreffende basisschool ook toereikend, mits hierop dezelfde gegevens vermeld staan als op het Rotterdamse formulier.


U kunt uw kind aanmelden op Thorbecke Merkelbachstraat op donderdag 8 maart (19.00 - 20.30 uur) of op maandag 12 maart (19.00 - 20.30 uur). Het is belangrijk dat u uw kind uiterlijk op vrijdag 16 maart heeft aangemeld op onze school. Kijkt u bij belangrijke data voor de dagen en tijden op de locatie van uw voorkeur. Neem vooral het door de basisschool ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier mee.

Opmerking:
wanneer u wel het inschrijfformulier ingevuld hebt ingeleverd, maar wij hebben op 16 maart 2018 om 18.00 uur nog niet het door de basisschool ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier ontvangen, dan gaan wij er van uit dat uw kind niet wordt aangemeld voor het Thorbecke Voortgezet Onderwijs en zullen wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen.

Toelaatbaarheid
Na bovenstaande aanmeldingsprocedure is uw kind niet automatisch toegelaten. De toelatingscommissie bepaalt, aan de hand van de ontvangen gegevens en eventueel contact met de bassischool, uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 de toelaatbaarheid van alle aangemelde leerlingen. Mocht uw kind niet toelaatbaar zijn, dan ontvangt u hierover uiterlijk vrijdagmiddag 16 maart 2018 een e-mailbericht.

Meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen
Indien het aantal toelaatbare leerlingen de verdeling over de verschillende niveaus overstijgt, wordt er per niveau geloot. Wij behouden ons het recht voor de verdeling over de niveaus aan te passen, mocht het aantal toelaatbare leerlingen per niveau hier aanleiding toe geven.
De eventuele loting onder de toelaatbare leerlingen vindt plaats op maandag 19 maart 2018 (deze datum is onder voorbehoudt van de agenda Koers VO - Rotterdamse Plaatsingswijzer) door een notaris. Daarbij geldt:

 • dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van de hoogte van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (mits de leerling toelaatbaar is);
 • dat er voorrang is voor leerlingen die al een broer of zus op school hebben;
 • dat topsportleerlingen en topdansleerlingen uitgesloten zijn van loting

De notaris bepaalt eveneens bij loting welke kinderen in welke volgorde op de wachtlijst geplaatst worden.

Tweede ronde                                                                                                                                                   De hieronder genoemde data zijn onder voorbehoud van agenda Rotterdamse Plaatsingswijzer.       Indien uw kind is uitgeloot of niet is toegelaten op de school van eerste keuze, kunt u uw kind aanmelden bij het Thorbecke Voortgezet Onderwijs tot vrijdag 30 maart 2018. Uiterlijk maandag 3 april 2018 zal de plaatsingscommissie een besluit nemen en dezelfde dag u op de hoogte brengen van dit besluit.

Opmerking

 • in bijzondere omstandigheden kan de locatiedirecteur besluiten af te wijken van de hier beschreven procedure.

Plaatsing
De locatiedirecteur stelt na bovenstaande procedure vast welke leerlingen zijn toegelaten en welke niet zijn toegelaten. Dit besluit wordt per brief medegedeeld aan de ouders van de leerling.

Bezwaar
Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de rector dan kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken. Dit kan bij de Bezwarencommissie t.a.v. toelating, schorsing en verwijdering van de Stichting BOOR, postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.

Benodigde documenten bij aanmelding
· Kopieën paspoorten leerling en beide ouders/verzorgers
· 1 recente pasfoto van de leerling
· Volledig ingevuld en ondertekend ‘Aanmeldingsformulier Thorbecke VO 2018/2019'                                       · Bericht van toelating tot het gewenste profiel (als de test of auditie al heeft plaatsgevonden)
· Indien van toepassing: Dyslexie - of dyscalculieverklaring.

Verder is het belangrijk om te weten dat een leerling pas in een profiel kan worden geplaatst als de financiële bijdrage is voldaan.

Capaciteit en verdeling
Op de locatie Merkelbachstraat plaatsen we maximaal 84 leerlingen in de eerste klas mavo, verdeeld over drie klassen.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8

Thorbecke VO is een sportieve openbare scholengemeenschap met veel uitdaging en leuke activiteiten!