Aanmelden voor schooljaar 2017 - 2018

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat ze de Rotterdamse Plaatsingswijzer volgen: 12.12.16 Vastgestelde Rotterdamse Plaatsingswijzer.pdf. Bij niet-Rotterdamse scholen hanteren we onderstaande procedure zoveel mogelijk.

U kunt het inschrijfformulier downoladen en invullen voordat u naar de inschrijfavond komt: aanmeldingsformulier 2017-2018.pdf.

Onze toelatingsprocedure geldt zowel voor leerlingen uit Rotterdam als voor leerlingen die uit andere gemeenten komen.

Toelatingscriteria
De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelaatbaarheid van alle aangemelde leerlingen op basis van de volgende criteria:

 • Het advies van de basisschool:
  • Wanneer er een havo in het advies staat aangeven, dan plaatsen wij de leerling in een havo-klas.
  • Wanneer er een vwo in het advies staat aangegeven, dan plaatsen wij de leerling in een vwo-klas.

Opmerkingen

 • Mocht het door de basisschool uitgebrachte advies niet overeenkomen met de afspraken in de Rotterdamse Plaatsingswijzer dan behouden wij ons het recht voor de leerling niet toelaatbaar te verklaren.
 • Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op school hebben, krijgen voorrang bij eventuele overaanmelding, mits zij toelaatbaar zijn op basis van bovengenoemde criteria en zich op tijd aanmelden (zie aanmeldingsprocedure en tijdpad reguliere leerlingen).
 • Ten aanzien van een aanmelding voor de topsportklassen moet een leerling in het bezit zijn van een topsportstatusverklaring van NOC/NSF.

Aanmeldingsprocedure en tijdpad reguliere leerlingen

 1. Van november 2016 tot en met januari 2017 zijn er voor u en uw kind meerdere mogelijkheden om het Thorbecke Voortgezet Onderwijs beter te leren kennen en om te bekijken of de school wat betreft sfeer past bij uw kind en welk profiel past bij uw kind. Het overzicht van deze datat staat links in het menu onder belangrijke data.
 2. Van uw basisschool ontvangt u het aanmeldingsformulier (model Rotterdamse Plaatsingswijzer).

Opmerkingen:

 • de afspraak is dat alle Rotterdamse basisscholen werken met het formulier uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Zit uw kind op een basisschool buiten Rotterdam dan is het formulier van de betreffende basisschool ook toereikend, mits hierop dezelfde gegevens vermeld staan als op het Rotterdamse formulier.

U kunt uw kind aanmelden op verschillende data in de periode 6 t/m 16 maart 2017. Kijkt u bij belangrijke data voor de dagen en tijden op de locatie van uw voorkeur. Neem vooral het door de basisschool ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier mee.

Toelaatbaarheid
Na bovenstaande aanmeldingsprocedure is uw kind niet automatisch toegelaten. De toelatingscommissie bepaalt, aan de hand van de ontvangen gegevens en eventueel contact met de bassischool, uiterlijk dinsdag 21 maart 2017 de toelaatbaarheid van alle aangemelde leerlingen. Mocht uw kind niet toelaatbaar zijn, dan ontvangt u, nadat u hierover uiterlijk dinsdag 21 maart een e-mailbericht.

Meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen
Indien het aantal toelaatbare leerlingen de verdeling over de verschillende niveaus overstijgt, wordt er per niveau geloot. Wij behouden ons het recht voor de verdeling over de niveaus aan te passen, mocht het aantal toelaatbare leerlingen per niveau hier aanleiding toe geven.
De eventuele loting onder de toelaatbare leerlingen vindt plaats op maandag 20 maart 2017 door een notaris. Daarbij geldt:

 • dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van de hoogte van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (mits de leerling toelaatbaar is);
 • dat er voorrang is voor leerlingen die al een broer of zus op school hebben;
 • dat topsportleerlingen (LOOT) en topdansleerlingen (DAMU) uitgesloten zijn van loting

De notaris bepaalt eveneens bij loting welke kinderen in welke volgorde op de wachtlijst geplaatst worden.

Tweede ronde
Indien uw kind is uitgeloot of niet is toegelaten op de school van eerste keuze, kunt u uw kind aanmelden bij het Thorbecke Voortgezet Onderwijs tot en met maandag 3 april 2017. De 2e loting is op woensdag 5 april. Op uiterlijk donderdag 6 april 2017 zal de plaatsingscommissie een besluit nemen en uiterlijk op donderdag 6 april 2017 u op de hoogte brengen van dit besluit.

Opmerking

 • in bijzondere omstandigheden kan de locatiedirecteur besluiten af te wijken van de hier beschreven procedure.

Plaatsing
De locatiedirecteur stelt na bovenstaande procedure vast welke leerlingen zijn toegelaten en welke niet zijn toegelaten. Dit besluit wordt per brief medegedeeld aan de ouders van de leerling.

Bezwaar
Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de rector dan kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken. Dit kan bij de Bezwarencommissie t.a.v. toelating, schorsing en verwijdering van de Stichting BOOR, postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.

Benodigde documenten bij aanmelding

· Kopieën paspoorten leerling en beide ouders/verzorgers
· 1 recente pasfoto van de leerling
· Volledig ingevuld en ondertekend ‘Aanmeldingsformulier Thorbecke VO 2017-2018 · Bericht van toelating tot het gewenste profiel (als de test of auditie al heeft plaatsgevonden)
· Indien van toepassing: Dyslexie - of dyscalculieverklaring

Voor leerlingen met het Sportklas en Sportklas+ profiel vragen wij een kopie van de zwemdiploma.

Verder is het belangrijk om te weten dat een leerling pas in een profiel kan worden geplaatst als de financiële bijdrage is voldaan.

Capaciteit en verdeling
Thorbecke Voorgezet onderwijs heeft vier locaties.

Op de locatie Prinsenlaan kunnen we maximaal 165 leerlingen plaatsen in 6 brugklassen. Wij streven naar een evenredige verdeling over de verschillende niveaus:

 • 3 klassen havo (ook voor leerlingen met een mavo/havo-advies)
 • 3 klassen vwo (ook voor leerlingen met een havo/vwo-advies)

Op de locatie Merkelbachstraat plaatsen we maximaal 80 leerlingen in de eerste klas mavo, verdeeld over drie klassen.

Op de locatie Nieuwerkerk kunnen we maximaal 115 leerlingen plaatsen in 4 brugklassen. Wij streven naar een evenredige verdeling over de verschillende niveaus:

 • 1 klassen mavo
 • 2 klassen (mavo/) havo
 • 1 klassen (havo/)vwo

Op het vmbo voor sport & dans kunnen we maximaal 126 leerlingen plaatsen in 7 brugklassen. De leerlingen worden over de brugklassen verdeeld, die alle basis- en kaderberoepsgericht zijn.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8

Thorbecke VO is een sportieve openbare scholengemeenschap met veel uitdaging en leuke activiteiten!